2020-21 അധ്യയന വർഷത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ IHRD പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പണം ആരംഭിച്ചു.